คัมภีร์อัลกุรอาน มีคำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องใดบ้าง

The-Quran-

โดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือความเชื่อใดแล้ว มักจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีในแนวทางต่อตนเอง ซึ่งการประพฤติตนเป็นคนดีนั้นอาจจะมีหลากหลายมิติแตกต่างกัน อย่างมิติในครอบครัวเองก็มีแนวคิดแตกต่างกันไปตามความเชื่อ เรามาดูกันว่าศาสนาอิสลาม ในคัมภีร์อัลกุรอานนั้น มีข้อแนะนำ คำสั่งสอนที่สำคัญเกี่ยวกับครอบครัวไว้ว่าอย่างไรกันบ้าง

การแต่งงาน

หากจะพูดถึงครอบครัว จุดเริ่มต้นแรกต้องเป็นเรื่องของการแต่งงานอย่างแน่นอน ในคัมภีร์อัลกุรอานโองการที่ 32 กล่าวไว้แบบสรุป พวกเราต้องจัดการสมรสให้กับชายและหญิงโดยห้ามเกี่ยงเรื่องของเงินทอง เศรษฐกิจ เนื่องจากอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือประทานความพอเพียงในการแต่งงานให้กับพวกเค้าเอง เรื่องนี้แปลความได้ว่าให้แต่งงานโดยไม่มองเรื่องฐานนะนั่นเองอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องของบิดาของบุตรชายที่จะต้องให้ความช่วยเหลือบุตรชายของตนเองให้เกิดการแต่งงานขึ้นไม่งั้นจะเกิดความชั่วขึ้นกับทั้งสอง (ทั้งพ่อและลูก)

การให้กำเนิดบุตร

โองการที่ 223 ของอัลกุรอาน กล่าวเกี่ยวกับการมีบุตรไว้พอสังเขป บรรดาสตรีของพวกเจ้าคือแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้า ตรงนี้ตีความได้ว่า สตรีหรือภรรยาของเรานั้นจะเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรของเรานั่นเอง ตรงนี้มีการอธิบายเพิ่มนอกจากการมีบุตรจะช่วยเหลือครอบครัวแล้ว การมีบุตรจะช่วยเพิ่มจำนวนเผ่าพันธุ์มนุษย์และเพิ่มแรงศรัทธาที่มีต่อศาสนาอีกด้วย ส่วนอีกความหมายหนึ่งตีความถึงเรื่องการมองหาสตรีที่ดีพร้อม ที่จะส่งผลต่อบุตรที่ดีพร้อมไปด้วยเช่นกัน

The-Quran_

ความอบอุ่นของครอบครัว

เมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องสร้างครอบครัว โองการที่ 21 จากอัลกุรอานบทอัรรูม กล่าวโดยสรุป ชายและหญิงเกิดมาเป็นของคู่กัน เมื่ออยู่ด้วยกันจะทำให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น มีความรักความเมตตากันมากขึ้น นอกจากนั้นจะต้องเลี้ยงดูบุตร ขัดเกลาพวกเค้าให้กลายเป็นคนดี ตรงนี้ตีความเพิ่มเติม เมื่อบุรุษและสตรีอยู่ร่วมกัน สร้างครอบครัวอย่างมีความสุข พึ่งพาซึ่งกันและกัน นั่นจะทำให้ครอบครัวอบอุ่นไปด้วยส่งผลต่อบุตรที่จะมีความสุข แต่หากทั้งคู่ไม่สามารถพึ่งพากันได้ อาจจะทำให้ไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง หย่าร้าง ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกในที่สุด

การขัดเกลาของหัวหน้าครอบครัว

คัมภีร์ได้กล่าวถึงหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวเอาไว้โดยสังเขปว่า หัวหน้าครอบครัวจะต้องปกป้องตัวของตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรก ตรงนี้ตีความได้ว่า หัวหน้าครอบครัวจะต้องขัดเกลาตัวเอง และหาเลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี เพื่อให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ แต่ถ้าหากทำไม่ได้ก็อาจจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นต้องไปสู่ทางเสื่อม ทางชั่วร้ายก็เป็นได้