วิธีการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์

The-Doctrine-of-Allah

ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่ปัจจุบันนี้มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากจากทั่วโลกเป็นศาสนาเอกเทวนิยมถูกบัญญัติหลักคำสอนเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งสาวกทั้งหลายเชื่อว่านี่เป็นพระวจนะคำต่อคำของพระอัลลอฮ์โดยคนอิสลามมักเรียกแทนตัวเองว่า มุสลิม จะว่ากันตามหลักการแล้วการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ก็มีด้วยกันอยู่หลายเรื่องเหมือนกับศาสนาอื่นๆ ที่มีคำสอนต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้นับถือได้ยึดปฏิบัติตาม แต่ถ้าหากจะว่ากันตามหลักกว้างๆ ของศาสนาอิสลามแล้ววิธีการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ก็มีด้วยกันหลัก 3 ประการ

แนวทางการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์

  1. หลักศรัทธา – หากมีสามัญสำนึกและสติปัญญาจะพบว่าทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มิได้เกิดขึ้นมาจากตัวของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งใดบังเกิดสิ่งใดไม่บังเกิด พระเจ้าถือเป็นผู้บริหารสรรพสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจและความรอบรู้อันไร้ขอบเขต ทรงได้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เข้าใจกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติ มีการขับเคลื่อนระบบจักรวาลด้วยความละเอียดอ่อน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย ไม่มีสิ่งไหนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร้สาระตามหลักศรัทธาดังกล่าวสามารถแย่งแยกเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ได้ดังนี้
  • ศรัทธาว่าพระอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้า
  • ศรัทธาในเหล่าบรรดาคัมภีร์เล่มต่างๆ ที่พระอัลลอฮ์ได้ประธานลงมาให้ตั้งแต่อดีต อาทิ อินญีล, เตารอด, ซะบูร, อัลกุรอาน
  • ศรัทธาเหล่าบรรดาศาสนาทูตทั้งหลายที่พระอัลลอฮ์ได้ทรงส่งมายังโลกมนุษย์ รวมถึงพระนบีมูฮัมหมัดคือศาสนทูตองค์สุดท้าย
  • ศรัทธาในบรรดามะลาอิกะฮุ บ่าวผู้รับใช้พระอัลลอฮ์
  • ศรัทธาในวันสิ้นสุดท้าย หมายถึงหลังวันสิ้นโลกมนุษย์จะฟื้นเพื่อทำการตอบรับการสนองต่อความดีและความชั่วที่ได้ทำไปบนโลกใบนี้
  • ศรัทธาในกฎสภาวะ คือ สิ่งที่ถูกกำหนดจากพระผู้เป็นเจ้า

The-Doctrine-of-Allah-

  1. หลักจริยธรรม – ศาสนาอิสลามได้สอนว่าจงเลือกสิ่งดีๆ ในการดำเนินชีวิตซึ่งยอมรับได้จากสังคม ทำตนให้ดำรงในศีลธรรม พัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่ดี รู้หน้าที่ ห่วงใย มีความรัก เมตตา ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น ปกป้องสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เสียสละ หมั่นหาความรู้

หลักการปฏิบัติ – ศาสนาอิสลามได้สอนว่าสิ่งต่างๆ ที่จะกระทำมีความเหมาะสมกับตนเองและสังคม อย่างไรก็ตามต้องออกห่างจากงานที่ไม่ดีอันสร้างความเสื่อมเสียอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ก็ยังมีหลักปฏิบัติอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่ควรทำ เช่น การถือศีลอด การละหมาด เป็นต้น