Islam-does

อิสลามไม่ส่งเสริมความรุนแรงจริงหรือไม่ ?

November 8, 2019 admin 0

ศาสนาอิสลามมีคำสอนว่าสังคมใดมีความสงบ มีความปลอดภัย สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเจริญงอกงาม แต่ถ้าประเทศไหนมีภัยสงคราม มีการสู้รบ ประชาชาชนก็จะอยู่ด้วยความลำบาก ไม่อาจประกอบอาชีพได้ และนี่จึงเป็นที่มาของการขาดแคลนอาหาร, ยารักษาโรค และปัญหาสังคมก็จะตามมาอีกมากมาย เช่น การลักขโมย, การก่ออาชญากรรม ซึ่งมีแต่ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ‘อิสลาม’ ไม่ได้สนับสนุนความรุนแรง โดย ‘อิสลาม’ เป็นศาสนาที่เรียกร้องประชาชนช่วยกันสร้างสังคมอันอุดมไปด้วยความปลอดภัย จนกระทั่งทำให้เกิดสันติสุขอย่างมีความสุข นอกจากนี้อิสลามยังปฏิเสธการก่อการร้ายในทุกแบบ ณ ปัจจุบันเกิดการกระทำอันรุนแรงและโหดร้ายมากมาย โดยความรุนแรงเหล่านี้ถูกนำมาผูกว่าเป็นหลักคำสอนของอิสลาม เช่น […]